Vergemål

I mitt virke som verge for enslige mindreårige asylsøkere, innebærer oppgaven å ta beslutninger på den umyndiges vegne, og sikre at rettigheter oppfylles. Vergen har tett dialog med den umyndige, og tar hensyn til ønsker og synspunkter.

Det er Statsforvalteren som har ansvar for vergemål. Dette innebærer oppnevning, opplæring og avlønning.

MER INFORMASJON:

Generell informasjon:

http://www.vergemal.no

Verge for enslige mindreårige flyktninger:

http://www.vergemaal.no/Enslige-mindrearige/Verge-for-enslig-mindrearig-flykning/

jump

Siden 2008 har jeg fungert som verge for flere mindreårige asylsøkere på Nesna. De enkelte sakene er ulike, og kan ha en stor spennvidde i innhold og omfang. En verge samarbeider med flyktningtjenesten, med barnets beste som hovedfokus.

På Nesna praktiseres en ordning med faste verger. Det vil si at det er få verger for mindreårige asylsøkere, der hver av dem har flere barn de representerer. Dette kan være en fordel for samarbeidspartnere, da det blir færre å forholde seg til og enklere å standardisere lokale rutiner.

Den kunnskap og erfaringsgrunnlag jeg har ervervet de siste årene, kan jeg videreformidle til andre:

  • Jeg kan gi informasjon til kommuner og samarbeidspartnere om vergers funksjon og rolle.
  • Jeg kan gi nye verger en innføring om oppgaver, lovverk, arbeidsformer og temaer basert på egne erfaringer.
  • Jeg kan veilede nye verger individuelt eller i grupper.

Det er også mulighet for å «skreddersy» undervisningsopplegg eller foredrag, der innholdet er basert på ønsker og relevans for oppdragsgiver.

Informasjon til asylsøkere på flere språk:
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Folk-og-samfunn/Asylsokere-og-flyktninger/Enslig-mindrearige/Informasjon-til-asylsokere-pa-flere-sprak/